Thursday, November 18, 2010

Perubahan Kerja (Variations of Works)

1. Bermaksud perubahan tentang skop kerja yang di lakukan untuk menyesuaikannya dengan keadaan tapak bina ataupun untuk menampung kekurangan dalam rekabentuk atau apa-apa perubahan yang di perlukan oleh pelanggan.

2. Untuk membuat perubahan kepada kerja yang terkandung di dalam kontrak, arahan P.P di keluarkan dan nilai kerja perubahan di perakukan melalui perkakuan perubahan kerja.

3. Selain daripada memperakukan nilai kerja perubahan yang di laksanakan melalui perakuan perubahan kerja, jumlah harga kontrak hendaklah di laraskan. Untuk itu perakuan pelarasan jumlah harga kontrak hendaklah di keluarkan.

4. Untuk memastikan kontraktor di bayar dalam tempoh masa yang di tetapkan di dalam kontrak, maka penilaian perlulah di lakukan secepat mungkin.

5. Akaun muktamad di sediakan secepat mungkin setelah kontraktor menunaikan obligasinya di bawah kontrak termasuk membaiki kecacatan dan tuntutan kerugian atau perbelanjaan tambahan yang kontraktor layak telah di nilai. Bayaran muktamad kepada kontraktor di buat melalui perakuan muktamad.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: