Thursday, November 18, 2010

Kontraktor Tidak Menyiapkan Kerja

Sekiranya penyiapan kerja telah terlambat dan sebab- sebab kelambatan tidak melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa, kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh kerajaan akibat kelambatan kerja tersebut akan di tanggung oleh kontraktor. Kerajaan akan mendapatkan semula ganti rugi tersebut daripada kontraktor dengan mengeluarkan satu surat perakuan kerja tidak siap.

Sekiranya penyiapan kerja telah terlambat dan sebab–sebab kelambatannya melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa, maka satu pertimbangan akan di buat untuk menimbangkan tempoh lanjutan masa yang akan di berikan. Kemudian satu surat perakuan kelambatan dan lanjutan masa akan diberikan. Sekiranya kontraktor masih lagi tidak dapat menyiapkan kerja–kerja tersebut, maka kontraktor itu akan di tamatkan tendernya dan kontraktor lain akan di berikan tender tersebut untuk meneruskan kerja–kerja tersebut sehingga siap.

Penamatan pengambilan kerja kontraktor

Penamatan di lakukan apabila terbukti kontraktor tidak mungkin dapat menyiapakan kerja atau kontraktor merperlihatkan niat untuk enggan menyiapkan kerja atau tidak berupaya menyiapkan kerja tersebut.

Setelah pengambilan kerja kontraktor di tamatkan, kerja-kerja pembinaan hendaklah di serahkan kepada kontraktor lain dan proses penyediaan dokumen –dokumen tender, pelawaan,penerimaan, pembukaan, penilaian dokumen-dokumen kontrak yang lain akan di ulangi. Antara sebab –sebab yang membolehkan penamatan pengambilan kerja kontraktor dilakukan ialah:-

1. Kontraktor melakukan kemungkinan di dalam memenuhi obiligasi seperti:-

i. Mengantungkan perjalanan keseluruhan atau mana-mana bahagian kerja tanpa
sebab yang munasabah.
ii. Gagal meneruskan kerja dengan mengikut aturan
iii. Gagal meneruskan kerja mengikut kontrak dan berulangkali cuai menunaikan
obligasinya.

2. Kontraktor tidak berupaya untuk meneruskan dan menyiapkan kerja seperti:-

i. Kontraktor mengalami kebankrapan.
ii. Menghadapi perintah penggulungan.

Pengesyoran bagi penamatan pengambilan kerja kontraktor mestilah di kemukakan kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan dengan menberi butir-butir mengenai kontrak dan maklumat lain yang di perlukan.

Pegawai-pegawai yang di beri kuasa untuk menamatkan pengambilan kerja kontraktor adalah seperti,:-

1. Ketua Pengarah JKR Malaysia
2. Timbalan Ketua Pengarah
3. Pengarah JKR setiap Negeri
4. Jurutera Daerah
5. Jurutera Bahagian.

Prosedur-Prosedur Berikutan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor

1. Satu tuntutan mestih di buat terhadap bank atau syarikat insuran yang mengeluarkan bon pelaksanaan dan gerenti insuran wang pendahaluan.

2. Ketua Pengarah Kerja Raya mestilah di maklumkan mengenai tarikh penamatan pengambilan kerja kontraktor, bil tender, sebut harga, dan sebagainya.

3. Kontraktor mestilah di arahkan memberhentikan semua operasinya di tapak bina, meninggalkan semua bangunan sementara, loji perkakas, kelengkapan serta bahan dan item yang tidak dipasang agi. Tapak bina mestilah di kawal 24 jam dan orang yang tidak berkenaan tidak dibenarkan memasukinya.

4. Satu inventori semua bangunan sementara, loji, perkakas, kelengkapan, serta bahan dan item yang tidak di pasang di tapak bina dan rekod kerja yang telah siap mesti di sediakan.

5. Kontraktor mestilah di arahkan untuk mengeluarkan semua bangunan sementara, loji, perkakas, kelengkapan serta bahan dan item yang tidak di pasang lagi yang tidak di perlukan bagi penyiapan baki kerja.

6. Kerja-kerja yang telah disiapkan dan semua bangunan sementara, loji, perkakas, kelengkapan serta bahan dan item yang di tinggalkan di tapak bina mestilah di lindungi daripada kerosakan akibat cuaca.

7. Dokumen-dokumen tender mestilah di sediakan dan tender atau sebutharga di pelawa untuk menyiapkan baki kerja tersebut. Walaubagaimanapun, tender untuk menyiapkan baki kerja lazimnya dipelawa dikalangan kontraktor yang terpilih.

8. Subkontraktor di namakan dan pembekal di namakan mungkin akan di lantik semula kepada kontraktor baru dengan syarat mereka bersetuju meneruskan kerja subkontraktor atau membekal bahan –bahan atau barang-barang dengan jumlah harga subkontrak atau harga yang sama seolah-olah pengambilan kerja kontraktor tidak di tamatkan.

9. Sebaik sahaja kontraktor baru di lantik, satu penilaian terhadap kos kerugian atau kerosakan kepada kerajaan mestilah di buat dan satu tuntutan akan di buat terhadap kontraktor. Tuntutan ini mestilah dibuat terhadap kontraktor tidak lewat dari sembilan bulan dari tarikh penamatan pengambilan kerjanya.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: