Thursday, November 18, 2010

Pendudukan separa

1. Sebelum penyiapan praktikal bagi keseluruhan kerja, kerajaan boleh dan dengan persetujuan kontraktor mengambil milik dan menduduki mana–mana bahagian kerja yang telah siap.

2. Perkara-perkara berikut boleh di gunakan sekiranya terdapat mana–mana bahagian kerja yang telah di ambil milik dan di duduki oleh kerajaan sebelum penyiapan keseluruhan kerja.

a. Satu perakuan pendudukan separa, borang JKR 203 W/82 hendaklah di keluarkan dalam masa 7 hari dari tarikh pemilikan dan pendudukan sebahagian kerja tersebut. Perakuan tersebut hendaklah menyatakan nilai anggaran bagi bahagian kerja yang diambil milik dan di duduki.

b. Tempoh liabilti kecacatan bagi bahagian kerja yang di ambil milik dan di duduki hendaklah bermula dari tarikh kerajaan mengambil milik dan menduduki bahagian kerja tersebut.

c. Ganti rugi tertentu dan di tetapkan yang di nyatakan di dalam kontrak akan di kurangkan mengikut kadar jumlah nilai bahagian yang di ambil milik dan di duduki berbanding dengan jumlah harga kontrak.

d. Peruntukan kontrak mengenai insurans dan pelepasan pelaksanaan adalah tidak berubah.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: