Thursday, November 18, 2010

Pengumpulan Data Kos

Cara–Cara Pengumpulan Data Kos, Penyelarasan Kos Dan Kadar Harga Bahan-Bahan Binaan

Cara–cara pengumpulan data kos yang berkaitan adalah seperti yang di gariskan di bawah ini:-

1. Bangunan Piawai
Bagi bangunan–bangunan piawai termasuk sekolah, pengumpulan data kos hendaklah di buat bagi setiap jenis bangunan pada setiap kali tender di buat. Cara pengumpulan data kos ini boleh di buat mengikut format mengunakan perisian Microsoft Project.

2. Bangunan Bukan Piawai
Bagi mendapatkan harga median bagi tender harga yang di tawarkan oleh petender, pengumpulan kadar harga yang di tawarkan oleh pretender perlu di buat bagi item-item utama bagi setiap projek yang di tender. Lima(5) sampel perlu di sediakan. Bagi projek di mana terdapat lebih daripada satu bangunan , analisis hendaklah di buat ke atas bangunan yang mempunyai nilai terbesar di dalam projek tersebut. Item–item utama adalah di ertikan sebagai item yang biasa dan banyak digunakan dalam senarai kuantiti dan juga item yang mempunyai nilai kos yang tinggi terhadap tender tersebut.

3. Kerja–kerja Luar Bangunan.

Pengumpulan data kos bagi kerja –kerja luar adalah mengikut format seperti bangunan piawai dan hendaklah di kumpulkan bagi setiap tender yang di buat.

4. Kerja–kerja Kejuruteraan Awam.

Pengumpulan data kos bagi kerja –kerja kejuruteraan awam adalah sama seperti bangunan bukan piawai.

Cara Penggunaan Maklumat Data Kos

1. Semua maklumat data kos yang telah dikumpulkan hendaklah di hantar ke unit penyelidikan kos dan pembangunan(UPKP) cawangan kontrak dan ukur bahan ibu pejabat JKR, Kuala Lumpur sebelum tarikh 15 haribulan pada setiap bulan. Pihak UPKP akan menyelaraskan data–data yang di perolehi dan kemudian akan mengedarkan kembali kepada semua unit untuk kegunaan.

2. Harga median yang di perolehi akan di laras dengan bulletin perangkaan untuk mendapatkan harga semasa.}

Harga Bahan-Bahan Binaan

Merupakan satu senarai yang di keluarkan oleh JKR (cawangan kontrak dan ukur bahan) sebagai rujukan harga bahan–bahan binaan yang di perolehi dari kilang sekitar Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Di dalam senarai ini di nyatakan nama bahan binaan beserta dimensinya, unit, nombor siri, jenis dan harga mengikut unitnya. Selain sebagai rujukan, melalui senarai ini juga pihak kontraktor dan pihak ukur bahan dapat membuat angaran kos sesuatu aktiviti di dalam projek pembinaan tersebut.

http://jkrmlk.gov.my/Alor_Gajah/ubahan.htm

No comments: